Zberný dvor

 

 

Zberný dvor

Dovoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu do Zberného dvora

                 Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Do ZD nie je možné uložiť iný ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný odpad. Zberný dvor je výlučne určený len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Námestovo.

                 Pri preberaní odpadu do ZD od obyvateľov mesta vykoná zodpovedný pracovník dvora vizuálnu kontrolu odpadu, ktorou určí zaradenie odpadu a prípadné nevyhovujúce zložky odpadu vráti späť. Zodpovedný pracovník prevádzky overí predložené osobné údaje a vykoná evidenciu v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

 

Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Pokyny pre dovoz vytriedeného odpadu od pôvodcu odpadu (občana Mesta Námestovo) do Zberného dvora:

 1. Obyvateľ sa ohlási u pracovníka zodpovedného za prevádzku zberného dvora.
 2. Poverený pracovník skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov, ktoré je potrebné predložiť k prevzatiu odpadov na zberný dvor. Občan mesta Námestovo predloží doklad totožnosti osobne.
 3. Odváži sa a zaeviduje sa do primárnej evidencie. Po vyložení odpadu sa odváži opäť.
 4. Pôvodca oznámi druh privážaného odpadu. Riadi sa pokynmi pracovníka zberného dvora. Po roztriedení sa odpad uloží na určené miesto, pričom treba dbať aby odpady boli ukladané len v miestach určených a tak, aby sa zabránilo ich svojvoľnému presunu alebo vypadnutiu. Pôvodca odpadu sa zdržiava v priestore Zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na evidenciu a vyloženie odpadu.
 5. Odpad je možné doviesť len v čase prevádzky zberného dvora.
 6. Vstup do zberného dvora je v čase neprítomnosti obsluhy ZD zakázaný.
 7. Ak dovezený odpad nezodpovedá podmienkam dovozu odpadu do Zberného dvora, obsluha ZD daný odpad neprevezme.
 8. Povinnosťou pri obsluhe s obyvateľmi na zbernom dvore je jednať za všetkých okolností slušne.
 9. Pri prevádzke zberného dvora sa dodržiavajú všetky opatrenia predchádzajúce a zabraňujúce nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, poškodeniu zdravia a života ľudí a poškodzovaniu hmotného majetku

 

 

 

 

Na Zberný dvor nie je možné odovzdať:

 • Zmesový komunálny odpad, t. j. zmiešaný odpad z domácností
 • Objemný odpad, nábytok, ktorý nie je rozobratý
 • Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov (nárazníky, sedačky a pod.)
 • Nebezpečný odpad (azbest atď.)
 • Pneumatiky, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – predajcovia pneumatík

Prevádzkové hodiny:

 • Zberný dvor bude od 01.01.2024 do 31.3.2024 otvorený iba jeden deň v týždni : 

PO: zatvorený 

UT: zatvorený 

STREDA: v čase od 8:00 – do 16:00 hod. 

ŠT: zatvorený 

PI:  zatvorený 

SO: zatvorený 

NE: zatvorený 

Obedná prestávka: od 12:00- do 12:30 hod.

 • Zberný dvor bude od 1.4.2024 do 31.10.2024 otvorený :

PONDELOK        8:00 – 12:00

UTOROK             8:00 – 12:00

STREDA              8:00 – 12:00

ŠTVRTOK           8:00 – 12:00

PIATOK               8:00 – 12:00

SOBOTA             8:00 – 12:00