Zberný dvor

 

Zmena otváracích hodín

                 OTVÁRACIA DOBA

Pondelok

8:00 – 12:00

Utorok

8:00 – 12:00

Streda

8:00 – 12:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

Piatok

8:00 – 12:00

Sobota

8:00 – 12:00

Nedeľa - sviatky

Zatvorené

 

Dovoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu do Zberného dvora

Zberný dvor (ďalej len „ZD“) je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu.
Do zberného dvora nie je možné uložiť iný ako v prevádzkovom poriadku špecifikovaný odpad. Zberný dvor je výlučne určený len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Námestovo

Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Pokyny pre dovoz vytriedeného odpadu od pôvodcu odpadu (občana Mesta Námestovo) do Zberného dvora:

 1. Prihlásiť sa u pracovníka zodpovedného za prevádzku zberného dvora.
 2. Na vyzvanie sa preukázať vlastným preukazom totožnosti.
 3. Oznámiť druh a množstvo privážaného odpadu a ukázať dovezený odpad.
 4. Riadiť sa pokynmi pracovníka zberného dvora.
 5. Pohybovať sa po areáli ZD len v sprievode pracovníka ZD.
 6. Dovezený a vytriedený odpad ukladá pôvodca odpadu(občan mesta Námestovo) samostatne na základe pokynov pracovníka ZD na nim určené miesto. Zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na evidenciu a vyloženie odpadu.
 7. Odpad je možné doviesť len v čase prevádzky zberného dvora.
 8. Vstup do zberného dvora je v čase neprítomnosti obsluhy ZD zakázaný.
 9. Ak dovezený odpad nezodpovedá podmienkam dovozu odpadu do Zberného dvora, obsluha ZD daný odpad neprevezme, resp. umožní odviesť takýto odpad na TKO Zubrohlava za poplatok podľa cenníka pre príslušný druh odpadu.
 

Na Zberný dvor nie je možné odovzdať:

 • Zmesový komunálny odpad, t. j. zmiešaný odpad z domácností
 • Objemný odpad, nábytok, ktorý nie je rozobratý
 • Odpad z rozobratých dopravných prostriedkov (nárazníky, sedačky a pod.)
 • Nebezpečný odpad

Pneumatiky, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať
ich distribútori – predajcovia pneumatík