Likvidácia odpadu

 

    Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis likvidácie odpadov. Pri ukladaní odpadu podľa druhov je nutné dbať na to, aby nedochádzalo k nežiadúcim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Podstata technológie riadeného skládkovania je v ich ukladaní do postupových vrstiev, ktoré sa zhutňujú a prekrývajú. Ukladaný odpad je hutnený.
     Vjazd vozidiel s odpadom do objektu skládky je povolený len vozidlám zmluvných partnerov Pred vjazdom zodpovedný zamestnanec skontroluje vizuálne kvalitu privezeného odpadu, t.j. či ide o odpad, ktorý je povolený zneškodňovať na skládke v zmysle vydaného súhlasu na prevádzkovanie a schváleného prevádzkového poriadku.

Ako triediť odpad

 

Zverejňované údaje Q4 2023

Zverejňovanie údajov SZ Q3 2023

zverejnenie SZ Q2/2023

Zverejňovanie údajov 2022

Zverejnenie SZ Q1

Zverejňované údaje II.polrok 2022

Zverejňované údaje Q4 2022

Zverejňovanie SZ

Rozhodnutie - prekládková stanica KO

Rozhodnutie  - zmena doplnenie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Kolaudačné rozhodnutie

Rozhodnutie - integrované povolenie

Kolaudačné rozhodnutie

Rozhodnutie OÚ - prevádzka zberného dvora

Potvrdenie o registrácii

Rozhodnutie OÚ - prevádzkový poriadok

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Rozhodnutie - integrované povolenie

Rozhodnutie - integrované povolenie - zmena

Ako triediť odpad?